Ενεργειακοί έλεγχοι

Ο ενεργειακός έλεγχος βασίζεται σε up-to-date δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας και χαρακτηριστικών φορτίων (τα οποία καλύπτουν περίοδο 2 ετών και προκύπτουν από συνεχείς μετρήσεις), δίνοντας με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ χρόνου και φορτίου.

Περιλαμβάνει ακόμη με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας βιομηχανικής εγκατάστασης - δραστηριότητας ενσωματώνοντας αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού, του τρόπου λειτουργίας και των επί μέρους χρήσεων.

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο ελεγκτής καταλήγει σε μία λίστα προτεινόμενων μέτρων εξοικονόμησης, τα οποία αξιολογούνται βάση του κόστους κύκλου ζωής (LCCA).

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει εφαρμογή τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες. Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, μία ενεργειακή επιθεώρηση περιλαμβάνει τα εξής:

 • καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των χαρακτηριστικών τους
 • εκτέλεση κατάλληλου προγράμματος μετρήσεων σημαντικών ενεργειακών και άλλων μεγεθών
 • επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων
 • προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση την ανωτέρω ενεργειακή ανάλυση

Ενεργειακά έργα & μελέτες

Αναλαμβάνω:

 • σχεδιασμό ενεργειακών έργων (ΑΠΕ, εξοικονόμησης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
 • σύνταξη ενεργειακών μελετών
 • διαδικασία αδειοδότησης των ενεργειακών έργων από τους αρμόδιους φορείς (ΡΑΕ, κα)
 • επίβλεψη της υλοποίησης των ενεργειακών έργων
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προμήθεια και τη διαχείριση ενέργειας σε μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας
 • τεχνοοικονομικές μελέτες και αναλύσεις για αυτόνομα ενεργειακά συστήματα (συνδυασμός ΑΠΕ με τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας)
 • σχεδιασμό, σύνταξη προτάσεων και διαχείριση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών έργων στους τομείς Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής κτιρίων NZEB-LEED

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (Nearly Zero Energy Buildings- ΝΖΕΒ) – LEED.

Κτίριο καθαρής μηδενικής ενέργειας (NZEB) συνήθως νοείται ως ένα κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στο οποίο η υπολειπόμενη (χαμηλή) ενεργειακή ζήτηση  τροφοδοτείται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Η πραγματοποίηση της κατασκευής Κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενέργειας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις εκπομπές θερμοκηπίου, καθώς η κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από τις κατοικίες αποτελεί μεγάλο μέρος της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

Η έννοια του NZEB προέρχεται από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων όπου βρίσκονται οι γενικοί στόχοι που αποτελούν τη βάση για κάθε ευρωπαϊκή χώρα για να θέσει τους στόχους της.

Ενεργειακός Σχεδιασμός (ΣΕΑΚ)

Το ΣΕΑΚ εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του υποδειγματικού ρόλου του δημόσιου τομέα και σκοπεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων της χώρας, συμπληρωματικά με τις λοιπές υφιστάμενες διατάξεις.
Συγκεκριμένα, το ανωτέρω ΣΕΑΚ, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, αποτελεί ένα αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό στάδιο για την αποτύπωση και εν συνεχεία μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων κτιρίων.

 

Ενεργειακός Σχεδιασμός (ΔΗΣΜΕ)

Τα Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών ορίζονται μέσα από το ΦΕΚ 105/Α/2022 "Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος".

Υπόχρεοι είναι όλοι οι ΟΤΑ 'Α βαθμού και πρέπει να καταρτηθεί σχέδιο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν συνταχθεί.

Βασικός στόχος είναι ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος και η παρακολούθηση των δεικτών που το περιγράφουν για τα έτη ορόσημα 2019, 2025, 2030 και η επίτευξη των στόχων μείωσης 10% και 30% αντίστοιχα.

Ενεργειακός Σχεδιασμός (ΕΝ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας. Το νέο θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει ευνοϊκούς όρους για τη σύσταση και τη λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με στόχο την ενίσχυση όχι μόνο των ατομικών / οικογενειακών εισοδημάτων, αλλά και της τοπικής επιχειρηματικότητας, της αλληλέγγυας οικονομίας και την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας.

Στις Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Υπάρχουν ωστόσο σαφείς περιορισμοί προκειμένου να διασφαλιστεί η εντοπιότητα, αλλά και η δημοκρατικότητα των διαδικασιών: τουλάχιστον το 51% των μελών θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με την Περιφέρεια στην οποία έχει έδρα η ΕΚΟΙΝ (να είναι δημότης ή ιδιοκτήτης ακινήτου), ο ελάχιστος αριθμός μελών είναι 5, αφού κανένα μέλος δεν μπορεί να έχει περισσότερο από το 20% των συνεταιριστικών μερίδων (ισχύουν εξαιρέσεις για ΟΤΑ και νησιωτικούς ΟΤΑ), ενώ ανεξαρτήτως ποσοστού, όλοι συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο.

Ενεργειακή Πιστοποίηση – Ανθρακικό Αποτύπωμα

Με τον όρο ανθρακικό αποτύπωμα εννοούμε τη συνολική ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ως ισοδύναμη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, που εκπέμπεται στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του, της διανομής και της χρήσης του, καθώς και της τελικής απόρριψής του) ή που προκαλείται από έναν ορισμένο πληθυσμό ή ένα σύστημα ή μια δραστηριότητα. Στόχος είναι ο προσδιορισμός της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης- οργανισμού. H περιβαλλοντική επίδοση αφορά στον υπολογισμό των εκπομπών του αερίου του Θερμοκηπίου (αποτύπωμα άνθρακα/carbon footprint) από τις διεργασίες που περιλαμβάνει το υπό μελέτη σύστημα.

Τα κύρια οφέλη από τον υπολογισμό και την πιστοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος είναι τα ακόλουθα:
1. Αξιολόγηση του ανθρακικού αποτυπώματος ενός οργανισμού και δυνατοτήτων μείωσής του.
2. Αναγνώριση δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόμησης και βελτίωσης ενεργειακής επίδοσης.
3. Μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.
4. Παρουσίαση αξιόπιστων δεδομένων σε ενδιαφερόμενα μέρη, μετόχους και επενδυτές.
5. Αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού.
6. Ανάδειξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας και βελτίωση της εταιρικής της εικόνας.
7. Είσοδος σε νέες αγορές και διείσδυση σε νέο αγοραστικό κοινό.
8. Αύξηση εξαγωγών (αναγκαία συνθήκη η τυποποίηση και πιστοποίηση).
9. Απόκτηση ενός οικολογικού σήματος συνοδευτικού το προϊόντος και θα το καθιστά πιο ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές έναντι συναφών προϊόντων και υπηρεσιών.