Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Ελεγκτή Γ’ Τάξης - 2018 ως σήμερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Ελεγκτή Γ’ Τάξης και ειδικότερα διεξαγωγή ολοκληρωμένων ενεργειακών ελέγχων σύμφωνα με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ και το Νόμο 4342/2015 και την εκπόνηση των αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών μελετών σε:

 • Αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης (supermarket).
 • Εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία, internet, συνδρομητική τηλεόραση).
 • Βιομηχανία προϊόντων φυτοπροστασίας.
 • Επιχειρήσεις μεταλλευτικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων.
 • Εταιρείες ολοκληρωμένης διαχείρισης κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Κτήρια γραφείων πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας
 • Εταιρεία μεταφοράς ενέργειας.
 • Εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Εκκοκιστήριο.
 • Δημόσια κτήρια.
 • Ερευνητικό Κέντρο.
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Ελεγκτή Γ’ Τάξης - 2011 ως σήμερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση κτηρίων Γ’ Τάξης, εγκαταστάσεων Θέρμανσης – Κλιματισμού απεριόριστης ισχύος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010), και του Νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Συγκεντρωτικός πίνακας πιστοποιημένων κτηρίων (τελευταία ενημέρωση 31/12/2023).

Τυπολογία κτηρίου

Αριθμός κτηρίων

Συνολική Επιφάνεια (m²)

Θερμική Ισχύς (W)

Ψυκτική Ισχύς (W)

Δημόσια κτήρια

91

167.047,09

28.866,54

4.462,54

Κατοικίες

304

38.475,80

18.626,70

1.356,50

Τριτογενής Τομέας

82

33.533,80

9.699,02

2.376,40

Εξοικονομώ

93

10.406,50

4.662,00

415,20

ΣΥΝΟΛΟ

570

249.463,19

61.854,26

8.610,64

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ’ Τάξης, 2019 - 2020

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή και Συμβούλου για την Ενεργειακή Επιθεώρηση και Πιστοποίηση του νέου κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)" σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις Τεχνολογικών Φορέων του Υπουργείου Παιδείας», και αφορούσε στα ακόλουθα:

- Ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του νέου κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνολικής επιφάνειας 16.638 m2.
- Προσομοίωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου. Οικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων.
- Ενεργειακή πιστοποίηση του κτηρίου (Κατηγορία Ε) και καθορισμός της ενεργειακής κλάσης του κτηρίου μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων (Κατηγορία Β).
- Στην εκπόνηση Τεχνικής Έκθεσης όπου αποτυπώνεται με λεπτομέρεια η υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου καθώς επίσης και τα προτεινόμενα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου. Κοστολόγηση των αντίστοιχων εργασιών.

Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ’ Τάξης, 2014 - 2015

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή για την πιστοποίηση και διαμόρφωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου και ειδικότερα στη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τη διαμόρφωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), μέσω σύναψης συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Τα παραδοτέα αφορούσαν σύνολο 143 κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης εμβαδού άνω των 250 m2 έκαστο, με συνολική επιφάνεια 244.757 m2.

Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ’ Τάξης, 2015

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή και Συμβούλου για την πιστοποίηση και διαμόρφωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων αθλητισμού του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου και ειδικότερα στη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων, την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών κτιρίων. Τα παραδοτέα αφορούν πέντε αθλητικά κέντρα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη,  συνολικής επιφάνειας 5.725 m2.

Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου, 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Καλαμαριάς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ’’ και ειδικότερα ‘’Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης’’ του ΥΠΕΚΑ

 • Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τις ακόλουθες σχολικές μονάδες:
  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς στη συμβολή των οδών Τ. Οικονομίδη – Κούσκουρα – Αργοναυτών.
  • 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμαριάς επί της οδού Μητροπολίτου Γενναδίου 23.
  • 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς στη συμβολή των οδών Μητροπολίτου Κυδωνιών και Λέρου.
 • Προσομοίωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων μέσω χρήσης εξειδικευμένου τεχνικού λογισμικού και την εκπόνηση ενεργειακών μελετών που περιλάμβαναν την ανάλυση των ευρημάτων των ενεργειακών επιθεωρήσεων και τεχνική περιγραφή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για κάθε σχολικό κτίριο.
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Σύμβουλου για την προετοιμασία και εκπόνηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης και Υλοποίησης του Δήμου Μάνδρας στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

 • Αρχική αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για το Δήμο Μάνδρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος «Εξοικονομώ», παρουσιάζοντας τελικά τις παρεμβάσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις με το μεγαλύτερο δυναμικό ενεργειακής εξοικονόμησης που συνάδουν με την στρατηγική του Δήμου σε θέματα ενέργειας,
 • Ενεργειακή επιθεώρηση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που συμπεριλήφθησαν στο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Εξοικονομώ και τη συλλογή των αντιστοιχών ενεργειακών και λοιπών σχετικών δεδομένων (οικοδομικές άδειες, αποτυπώσεις χώρων, σχέδια, τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού, κτλ),
 • Προσομοίωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και των εγκαταστάσεων μέσω χρήσης εξειδικευμένου τεχνικού λογισμικού και την προετοιμασία των τευχών των αντίστοιχων Ενεργειακών Μελετών που συμπεριλήφθηκαν στην πρόταση υποβολής του Προγράμματος,
 • Σύνταξη κειμένων για την εκπόνηση των τευχών του ΟΣΔ και ΣΧΥ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή και Συμβούλου, 2015

3ο Δημοτικό Σχολείο–Νηπιαγωγείο Δήμου Ελασσόνας

Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή και Συμβούλου για την Ενεργειακή Επιθεώρηση και Πιστοποίηση του 3ου Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου του Δήμου Ελασσόνας

 • Ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος του 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του Δήμου Ελασσόνας.
 • Προσομοίωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου και την οικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων.
 • Εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης όπου αποτυπώνεται με λεπτομέρεια η υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου καθώς επίσης και τα προτεινόμενα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου. Κοστολόγηση των αντίστοιχων εργασιών.
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, 2007-2008

ΣΔΙΤ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού σύμβουλου για την αξιοποίηση των Ιαματικών Λουτρών Θερμής στο πλαίσιο της Σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Δήμου Θεσσαλονίκης

 • Σύνταξη τεύχους ανάλυσης δεδομένων έργου και υφιστάμενης κατάστασης
 • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας, επιχειρησιακού σχεδίου
 • Εκπόνηση Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών
 • Προετοιμασία διαδικασιών εγκρίσεων
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, 2004-2005

Εργατικές Κατοικίες Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο με τίτλο "Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού αερίου στις υπό ανέγερση Εργατικές Κατοικίες στην Κοινότητα Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης".

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούσανε τη Διοίκηση – Επίβλεψη όλων των προβλεπόμενων τεχνικών παρεμβάσεων για κάθε εργατική κατοικία (58 συνολικά)  σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, από το σταθμό μέτρησης – ρύθμισης της πίεσης (M/R) έως το εσωτερικό των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εργασιών, υλικών, τεχνιτών και δοκιμών, της θέσης των εγκαταστάσεων σε λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τις τεχνικές προδιαγραφές του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Μελέτες εγκατάστασης Φυσικού Αερίου, 2005

ΣΧΟΛΕΙΑ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκπόνηση Μελετών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το έργο αφορούσε στην αρχική ενεργειακή επιθεώρηση και επικαιροποίηση σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Φυσικού Αερίου (Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar – ΦΕΚ 936/Β/2003) των μελετών των εγκαταστάσεων εσωτερικού δικτύου Φυσικού Αερίου 44 Δημοσίων Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Με την ολοκλήρωση των μελετών ακολούθησε η χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο Εσωτερικών και η εγκατάσταση των δικτύων φυσικού αερίου στις σχολικές επιτροπές.

ΣΕΑΚ - ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Τεχνική υπηρεσία συμβούλου ΣΕΑΚ, 2022

Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Θεσσαλονίκης

Παροχή τεχνικών υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Θεσσαλονίκης

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορούσε στην εκπόνηση του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και αποσκοπώντας στην αποτύπωση των κτηρίων ιδιοκτησίας του Δήμου και στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του Ν. 4342/2015 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του Ν. 4843/2021: «Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα με ευθύνη των Δημάρχων για τα κτίρια αρμοδιότητάς τους».
Κατά την κατάρτιση του Σχεδίου ακολουθήθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις του υποδείγματος για το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Περιφερειών και Δήμων που έχει εκδώσει η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ, ενώ στα παραδοτέα του έργου συμπεριλήφθηκε και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρησης των ενεργειακών δεδομένων του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μελέτη Ανάλυσης Ανθρακικού Αποτυπώματος, 2022-2023

ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ανάλυση και Πιστοποίηση Ανθρακικού Αποτυπώματος ΕΥΑΘ Α.Ε

Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση μελέτης Ανάλυσης Ανθρακικού Αποτυπώματος για το σύνολο των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αποτυπώσει και να αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση, να καθορίσει τους σχετικούς δείκτες και αναφορές και να διατυπώσει προτάσεις για βελτίωση σε πρωταρχικό στάδιο. Η μελέτη διεξήχθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις που απορρέουν από το άρθρο 20 «Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τις επιχειρήσεις» του Εθνικού Νόμου για το Κλίμα (Ν. 4936/2022) και βασίστηκε σε επικαιροποιημένα, μετρήσιμα, ανιχνεύσιμα και λειτουργικά δεδομένα του έτους αναφοράς 2021. Οι εκπομπές υπολογίστηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064 - 1:2018, Κατηγορίες 1 και 2 (Πεδία εφαρμογής 1 & 2).

Τεχνική υπηρεσία συμβούλου ΣΕΑΚ, 2021

Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Ωραιοκάστρου

Παροχή τεχνικών υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Ωραιοκάστρου

Το έργο αφορούσε στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του Δήμου Ωραιοκάστρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του Ν. 4342/2015 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του Ν. 4843/2021.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούσαν στη διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών (walk-through audits) στα δημοτικά κτίρια, την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση δύο κλειστών Γυμναστηρίων (Δρυμού και Νεοχωρούδας) καθώς επίσης και συμμετοχή στην ανάπτυξη του ενιαίου τεύχους του ΣΔΕΑΚ Ωραιοκάστρου, όπως αυτό υποβλήθηκε στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΝ.

ΚΤΙΡΙΑ NZEB - LEED

Συγκρότημα κατοικιών Ενεργειακής Κλάσης Α+ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Κύριος έργου: Αφοι ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε.

ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh/m²)

Πολυκατοικία

689,83

27,7

Μονοκατοικία

293,44

14,90

Μονοκατοικία

322,58

24,30

Εξοχική κατοικία Ενεργειακής Κλάσης Α

ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh/m²)

Μονοκατοικία

128,51

59,90

Τετραώροφη οικοδομή Ενεργειακής Κλάσης Α Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Κύριος Έργου
ΧΑΡΜΑ Κατασκευαστική ΟΕ

ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh/m²)

Πολυκατοικία

1207,20

67,70

Εξαώροφη οικοδομή Ενεργειακής Κλάσης Α+ και LEED στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

ΚΟΡΩΝΗΣ – ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ Ο.Ε. – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh/m²)

Πολυκατοικία

1350,86

13,8

Συγκρότημα 2 Μονοκατοικιών στην Καλαμαριά Ενεργειακής Κλάσης Α στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Κύριος Έργου: Πέτρος Τσήκος

ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh/m²)

Μονοκατοικίες

448,30

43,20

Εξοχική κατοικία Ενεργειακής Κλάσης Α στην Κέρκυρα

Κύριος έργου: Cosmetic Solutions

ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh/m²)

Εξοχική κατοικία

657,50

64,40

Ενεργειακή Πιστοποίηση των ακόλουθων NZEB κτηρίων

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΗ

ΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh/m²)

ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗ Ε.Ε.

Πολυκατοικία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1150,50

37,80

ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗ Ε.Ε.

Καταστήματα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

286,90

59,80

ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗ Ε.Ε.

Βρεφονηπιακός σταθμός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

658,50

45,10

ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗ Ε.Ε.

Πολυκατοικία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2045,60

27,40

ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗ Ε.Ε.

47ο Νηπιαγωγείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

467,10

61,30

ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗ Ε.Ε.

4ο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1058,61

51,80