Ενεργειακές προσομοιώσεις κτιρίων και συστημάτων με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης "(Κωδικός 72932)"

Ημερομηνία Υλοποίησης : 15/10/2021 – 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης : University of New South Wales – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ
Θέση στο Έργο : Μέλος Ομάδας Έργου Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΑΠΘ

Αντικείμενο Έργου

H συλλογή κτιριακών δεδομένων (κελύφους και συστημάτων) για την υλοποίηση των ενεργειακών προσομοιώσεων κτιρίων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
Το έργο υλοποιήθηκε για το Πανεπιστήμιο Νέας Ουαλίας της Αυστραλίας (University of New South Wales).

Διενέργεια εστιασμένου ενεργειακού ελέγχου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κωδικός 72691)

Ημερομηνία Υλοποίησης : 15/06/2021 – 31/10/2021
Φορέας Χρηματοδότησης : Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης – ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Θέση στο Έργο : Επικεφαλής Ενεργειακός Ελεγκτής Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΑΠΘ

Αντικείμενο Έργου

H διενέργεια εστιασμένου ενεργειακού ελέγχου για τα δύο κτήρια (Μ-1 & Μ-2) του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης από το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, προκειμένου: α) να αποτυπωθούν οι κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές και να αναλυθεί η υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά στις στη χρήση ενέργειας των δύο κτηρίων και β) να αξιολογηθούν σε πρωταρχικό στάδιο οι βέλτιστες τεχνικά παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Μελέτη σκοπιμότητας διερεύνησης εθνικού πλαισίου πιστοποίησης εγκαταστατών ΑΠΕ-ΕΞΕ

Ημερομηνία Υλοποίησης : 01/06/2020 – 31/12/2020
Φορέας Χρηματοδότησης : Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας GIZ GmbH - Deutsche Gesellschaft für Internationale. Zusammenarbeit GmbH
Θέση στο Έργο: Μέλος Ομάδας Έργου ΙΝΖΕΒ

Αντικείμενο Έργου

Η μελέτη εκπονήθηκε από το INZEB για την GIZ GmbH στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για Επενδύσεις Καθαρής Ενέργειας στην Ελλάδα» (TARES4) με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi). Στόχος της μελέτης σκοπιμότητας ήταν η συλλογή υφιστάμενων πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του κτιριακού τομέα στην Ελλάδα και τα υφιστάμενα συστήματα διαπίστευσης και κατάρτισης για τους εγκαταστάτες ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ μικρής κλίμακας και έργων εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) σε κτίρια, η αξιολόγηση διαφορετικών επιλογών καθώς και οι προτάσεις για τη θέσπιση ενός ή περισσοτέρων εθνικών συστημάτων ή ισοδύναμων συστημάτων πιστοποίησης προσόντων για τους προαναφερόμενους εγκαταστάτες EE-ΑΠΕ.

Σύνταξη οδηγού για χαμηλού άνθρακα Εμπορικά Κτίρια (Κωδικός 97790)

Ημερομηνία Υλοποίησης : 03/04/2019-12/06/2019
Φορέας Χρηματοδότησης : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θέση στο Έργο: Μέλος Ομάδας Έργου Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΑΠΘ

Αντικείμενο Έργου

H ανάλυση συστημάτων Θέρμανσης-Ψύξης και Κλιματισμού για τη σύνταξη οδηγού για χαμηλού άνθρακα εμπορικά κτίρια (Guide to Low Carbon Commercial Buildings – Retrofit) που συνέταξε το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το University of New South Wales της Αυστραλίας. ISBN: 978-0-9923878-8-4, © 2019 Low Carbon Living CRC.

Ανάλυση ανθρακικού αποτυπώματος και ανάλυση δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας της Στέγης Γραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση (Κωδικός 94699)

Ημερομηνία Υλοποίησης : 26/07/2017 – 31/08/2017
Φορέας Χρηματοδότησης : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θέση στο Έργο: Μέλος Ομάδας Έργου Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΑΠΘ

Αντικείμενο Έργου

H ανάλυση του ανθρακικού αποτυπώματος και η διερεύνηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας της Στέγης Γραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση.
Τα καθήκοντα του αναδόχου περιλάμβαναν τη διενέργεια συνοπτικού ενεργειακού ελέγχου (walk through audit) στις κτηριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Στέγης Γραμμάτων, την ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων καθώς επίσης και την πρόταση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτηριακού συγκροτήματος.

Σχέδιο Δράσης σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα

Ημερομηνία Υλοποίησης : 01/01/2009 – 31/03/2009
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπ. Ανάπτυξης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Θέση στο Έργο: Μέλος Ομάδας Κτιριακού Περιβάλλοντος Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ

Αντικείμενο Έργου

O σχεδιασμός και η πιλοτική υλοποίηση στοχευμένων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα στην Ελλάδα. Το έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να εντοπισθούν, αξιολογηθούν και προετοιμασθούν βραχυπρόθεσμες κυρίως αλλά και μεσο-μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις που δύναται να αποφέρουν σημαντική μείωση της ενεργειακής χρήσης στον κτιριακό τομέα, μείωση του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των χρηστών.

ΠΒΑΘΜ 38: Βιομηχανική Ερευνά για την παρασκευή Νέου Μονωτικού Υλικού / ΠΑΒΕΤ

Ημερομηνία Υλοποίησης : 01/07/2006 – 31/12/2007
Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε.
Θέση στο Έργο : Μέλος Ομάδας Έργου

Αντικείμενο Έργου

H διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας με σκοπό την απόκτηση γνώσεων για την αριστοποίηση της παραγωγής και εφαρμογής νέου, καινοτόμου μονωτικού υλικού

Καταγραφή - αξιολόγηση των εσωκλιματικών συνθηκών και της ποιότητας εσωτερικού αέρα στο Λευκό Πύργο, αναγκαίων για την επανάχρηση του μνημείου ως Μουσείο Πόλης της Θεσσαλονίκης, (2004-2005). Φορέας: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Ερευνητικό έργο:

Eνεργειακή προσομοίωση και εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Υλοποίηση προγράμματος μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, (2005). Φορέας: Γερμανική Σχολή Αθηνών

Ενεργειακή Επιθεώρηση και Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης του κεντρικού κτιρίου της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), (2008-2009). Φορέας: ΕΥΑΘ Α.Ε

Ερευνητικό έργο:

Eνεργειακή προσομοίωση και εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη